Podmienky použitia

Všeobecné podmienky používania stránky www.dovolenkar.sk

Stránka www.dovolenkar.sk je informačné a propagačné médium pozostávajúce z poskytovaných služieb a obsahu dodávaného Autorom a tretími stranami, verejne prístupné širokej verejnosti prostredníctvom medzinárodnej počítačovej siete Internet. Súčasťou stránok je ich grafická podoba a podoba zdrojového textu.

Tieto všeobecné podmienky sú pre Používateľa a Autora záväzné od momentu prvého prístupu Používateľa na Stránky bez ohľadu na ich prípadnú budúcu zmenu zo strany Autora. Zmeny a doplnky Všeobecných podmienok sú pre Používateľa účinné od opätovného iniciovania spojenia so stránkou Autora. Všeobecné podmienky sa týkajú všetkých služieb poskytovaných na www stránkach, aj tých, ktoré môžu byť sprístupnené až v budúcnosti.

Používateľ berie na vedomie, že Autor www stránok nezodpovedá za ich dostupnosť, včasnosť a bezporuchovosť. Dokumenty, informácie a príslušný obrazový materiál na www stránkach môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby, neprešli jazykovou úpravou a môžu byť neaktuálne. Autor si tiež vyhradzuje právo na zmenu týchto informácií a neručí za straty druhých strán vzniklé použitím týchto informácií alebo služieb.

Používateľ nesmie na tieto Stránky zasielať a umiestňovať akékoľvek materiály, ktoré zasahujú neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä tie, ktoré sú protiprávne, výhražné, nekalosúťažné, ohováračské, zasahujúce do práva na ochranu osobnosti a súkromia, vulgárne a obscénne, podporujúce konanie kvalifikovateľné ako priestupok, trestný čin, alebo iný správny delikt.

Autor stránok je oprávnený, nie však povinný monitorovať obsah Používateľom zasielaných materiálov na stránky a vyhradzuje si právo neprípustné a slobodu slova zneužívajúce materiály okamžite a kedykoľvek odstrániť.

Používateľ berie na vedomie, že stránky ako celok aj ich jednotlivé súčasti sú predmetom ochrany autorskými a príbuznými právami a inými právami duševného vlastníctva, prípadne ďalšími majetkovými právami ich oprávnených nositeľov. Používateľ nesmie upravovať, publikovať, rozširovať, spracovať, prekladať, ani iným komerčným spôsobom využívať ktorúkoľvek súčasť www stránok Autora bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Používateľ – fyzická osoba smie kopírovať predmety ochrany v zmysle tohto článku iba pre svoju vlastnú osobnú potrebu a v súlade so zákonom. Tiež nie je povolené publikovať informácie a grafický materiál na iných www stránkach (osobných alebo komerčných) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Autora.

Všeobecné údaje o používateľovi web stránky

Web dovolenkar.sk zhromažďuje anonymné údaje o návšteve Používateľov na svojich internetových stránkach. Tieto dáta však nie sú osobné a neidentifikujú osobu Používateľa. Môžu zahrňovať stránky, ktoré Používateľ navštívil alebo súbory, ktoré zobrazil či stiahol. Príslušné informácie pomáhajú rozvíjať a neustále zlepšovať služby podľa individuálnych potrieb a preferencií Používateľov.

Vyhradzujeme si právo používať alebo predať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, k ochrane integrity siete, k splneniu požiadavky Používateľa alebo pri súdnom riadení a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Cookies

„Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na harddisk počítača Používateľa. Cookies umožňuje internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Používateľovi uľahčia ich ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, i stránky dovolenkar.sk používajú cookies. Na základe týchto anonymných dát sledujeme napríklad celkový počet návštevníkov na svojich stránkach.

Keď nechce Používateľ cookies používať alebo pokiaľ chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Keď zablokuje Používateľ všetky cookies, nebude môcť využívať niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.dovolenkar.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemáme kontrolu. Pokiaľ Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov. Nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za činnosť týchto tretích subjektov.

Prípadné požiadavky, otázky alebo problémy ohľadom technických, reklamných alebo právnych náležitostí www stránok www.dovolenkar.sk zašlite prostredníctvom kontaktného formulára autorovi.

Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.
Autor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tento dokument bez predchádzajúceho upozornenia.
(c) 2002 – 2008, Autor – Peter Belko, Trnava, dovolenkar (zavináč) pobox.sk alebo dovolenkar (zavináč) gmail.com

Back to Top